ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


9 เม.ย. 2562 | 132