ขอเชิญร่วมประชาคมระดับเมือง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


24 พ.ค. 2562 | 193    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมประชุมประชาคมระดับเมือง ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ให้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต้องดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จากฉบับปัจจุบัน นำมาทบทวนและปรับเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) โดยในระยะเริ่มแรกในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดำเนินการให้จัดทำประชาคมในระดับเมืองสำหรับเทศบาลเมือง ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร