สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือนแรก)