คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ขอโอน