รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (6 เดือนแรก)