รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561