สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อบริการสาธารณสุขของผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561