ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)