มาตรการส่งเสริมการลดการใช้ดุลยพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน