รายงานการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)