รายงานการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561