รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561