การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร