ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563