เอกสารประมาณการราคาหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร