ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562


25 ก.ย. 2562 | 458