ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งเตือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าและหนังสือรับรองการแจ้งการจำหน่ายและสะสมอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร