ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร