รายงานสถานะการคลังของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)