ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายรักษาความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)