ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเวที บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)