ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเวที บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)