ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563