ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก