ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562