สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562