สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563