ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเวที บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)