แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2563) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร