ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศา 2 (สถานีประปาถึงหน้าโครงการชลประทานท่อทองแดง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)