คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563


26 มี.ค. 2563 | 383