สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร