รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (6 เดือนแรก)