รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)