ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติค้นสาธารณสุขสำหรับ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอยในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVI.-๑๙)


12 พ.ค. 2563 | 75