แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร