ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร