คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๑๑๐๔ /๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๙)