ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งเพื่อการบริโภค