รายงานจำนวนประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562