ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)


16 มิ.ย. 2563 | 61