แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร