แบบสรุปข้อมูล เกณฑ์ชี้วัดมาตราฐานบริการสาธารณะ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563