ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการซ่อมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนเกาะแขก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)