แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขฉบับที่ 6 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร