ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)