ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)