ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)