ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


27 พ.ย. 2563 | 124