คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 2765/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ฉบับที่ 16)


31 ธ.ค. 2563 | 141