หลักเกณฑ์ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2561


3 มี.ค. 2561 | 372


หลักเกณฑ์ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2561